ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
 

Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

της υπηρεσίας «Δημιουργία ιστοσελίδας (site) για την προώθηση του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ (κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00139) και των αποτελεσμάτων του», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020,   ΜΕΤΡΟ 16,  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2,  ΔΡΑΣΗ 2: Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, στον κ. Γεώργιο Κοσκινόπουλο, Προγραμματιστή & Αναλυτή Web Εφαρμογών.

Συνημμένα:

Α Δ_Ανάθεση_SITE_Μ16ΣΥΝ2-00139 ΚΗΜΔΗΣ.pdf


Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Της διενέργειας προσυμφωνημένων ελεγκτικών διαδικασιών σχετικά με τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ», με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00141, της Δράσης 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, του υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του ΠΑΑ 2014-2020.

Συνημμένα:

Α.Δ_Απόφαση Ανάθεσης_141.pdf


Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του με αρ. Διακ. 3/2023 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της TRANSCOOP στην Υλοποίηση του έργου: "Market Changer" ("Μετατροπέας της Αγοράς") και ακρωνύμιο: "MarCh", με MIS: 5070788, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 23PROC012496866, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 191141), στον οικονομικό φορέα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)»

Συνημμένα:

Απόφαση κατακύρωσης_191141.pdf


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2023

της υπηρεσίας: Έρευνα Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα της Θράκης στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.1.4 του έργου με τίτλο “Market Changer” (Μετατροπέας της Αγοράς) και ακρωνύμιο: “MarCh”, με MIS: 5070788, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, στον φορέα ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

Συνημμένα:

Απόφαση Ανάθεσης_3.1.4 MarCh.pdf


ΜΕ ΑΡ. 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της TRANSCOOP στην Υλοποίηση του έργου: “Market Changer” (“Μετατροπέας της Αγοράς”) και ακρωνύμιο: “MarCh”, με MIS: 5070788, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2023

Προς τον φορέα ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: Έρευνα Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα της Θράκης στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.1.4 του έργου με τίτλο “Market Changer” (Μετατροπέας της Αγοράς) και ακρωνύμιο: “MarCh”, με MIS: 5070788, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Συνημμένα:

3. Πρόσκληση_3.1.4 MarCh.pdf


ΜΕ ΑΡ. 1/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη, 09 Μαρτίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της TRANSCOOP στην Υλοποίηση του έργου: “Market Changer” (“Μετατροπέας της Αγοράς”) και ακρωνύμιο: “MarCh”, με MIS: 5070788, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνημμένα:

Προκήρυξη_MarCh

Διακήρυξη_MarCh

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_Οικονομική Προσφορά

ΕΕΕΣ


ΜΕ ΑΡ. 4/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 27 Δεκεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλο: Α) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ», με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00140, και Β) «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00139, για τη Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, του υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του ΠΑΑ 2014-2020.


ΜΕ ΑΡ. 3/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ», με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00141, για τη Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, του υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του ΠΑΑ 2014-2020.


ΜΕ ΑΡ. 1/2022 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Θεσσαλονίκη, 28/04/2022

Για τη παραλαβή προσφορών για απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας του έργου και δημιουργία διακριτικού σήματος του (logo στο πλαίσιο του παραδοτέου 2.1.2 του έργου με ακρωνύμιο «MarCh» (Market Changer, στα Ελληνικά: Μετατροπέας της Αγοράς), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Πρόσκληση MarCh_Ιστοσελίδα 2.1.2


ΜΕ ΑΡ. 1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 08 Νοεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Market Changer» και ακρώνυμο: MarCh (Κωδ. MIS 5070788), του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνημμένα:

Πρόσκληση Αρ. 1_2021.pdf


Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη Βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» - MIS 5016090

Συνημμένα:

1. Διακήρυξη 1-2020

2. ΤΕΥΔ


ΜΕ ΑΡ. 1/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site) και ακρώνυμο: DIONYSOS (Κωδ. MIS 5016090), του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ ΑΡ. 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)
 

Η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP ανακοινώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (με Αρ. 2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.


ΜΕ ΑΡ. 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣEΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 01 Οκτωβρίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πολιτικές Βελτίωσης Προσβασιμότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές» και ακρώνυμο: “The Healthy Municipality” (Κωδ. MIS 5011021), του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνημμένα:

1.Πρόσκληση με Αρ. 4_2018


ΜΕ ΑΡ. 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2018

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site) και ακρώνυμο: DIONYSOS (Κωδ. MIS 5016090), του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση με Αρ. 3_2018

2. Detailed Description_DIONYSOS


ΜΕ ΑΡ. 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site) και ακρώνυμο: DIONYSOS (Κωδ. MIS 5016090), του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση με Αρ. 2_2018

2. Detailed Description_DIONYSOS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ ΑΡ. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP ανακοινώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (με Αρ. 1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.


ΜΕ ΑΡ. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πολιτικές Βελτίωσης Προσβασιμότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές» και ακρώνυμο: “The Healthy Municipality” (Κωδ. MIS 5011021), του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνημμένα:

1.Πρόσκληση με Αρ. 1_2018

2. Detailed description

            Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2014

 
 
Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2014

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

για την απευθείας ανάθεση της υποδράσης 2.5 «Δημιουργία Ψηφιακού Φόρουμ» του έργου «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το από 19/02/2014 Πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της υποδράσης 2.5, μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Πληροφορίες: Βασιλείου Τατιάνα, τηλ: 2311241823 Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου/χων

 

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Δήμος Πέλλας  σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας  και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης TRANSCOOP,  ως εταίροι της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» , ανακοινώνουν ότι θα προβούν  στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο  υλοποίησης της πράξης [380418]«Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και  σύμφωνα με:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006
2. Τις παρ 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον .αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια
4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β’/10.8.2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
5. Την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80
7. Την, με αριθμό πρωτοκόλλου 8129/12-10-2012, απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» με κωδικό MIS (380418) στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 
8. Την, με αριθμ. πρωτοκόλλου 4205/02-05-2013, 1η τροποποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» με κωδικό MIS (380418) στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
9. Την υπ΄αριθμ. 323/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας  με την
οποία ψηφίσθηκε  ο προϋπολογισμός του Δήμου Πέλλας οικ. έτους 2014 και εγγράφηκε πίστωση ποσού 4.110,00 € στον Κ.Α 02.10.7341.005.
10. Την από 07/09/2013 απόφαση του Δ.Σ. Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) για τη ανάδειξη αναδόχου για την υποδράση 2.3, προϋπολογισμού 4.200,00 € , πλέον  ΦΠΑ . 
11. Την υπ΄ αριθμ 411/ 18-07-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) για τη ανάδειξη αναδόχου για την υποδράση 2.4, προϋπολογισμού 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12.  Την από  09/01/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της  Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης  TRANSCOOP  με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) για τη ανάδειξη αναδόχου για την υποδράση 2.5, προϋπολογισμού 2.800,00 €, πλέον ΦΠΑ.    
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
 

ΚΑΛΟΥΝ
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές, για τις παρακάτω δράσεις:
 
1) Υποδράση 3.12: Δημιουργία Δικτυακής Πύλης της Αστικής Σύμπραξης, προϋπολογισμού 4.110,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)
Φορέας: Δήμος Πέλλας, με Κ.Α, 02.10.7341.005.
Απευθείας ανάθεση  σε πληροφορικό (υπεργολάβο) για δημιουργία και συντήρηση δικτυακής πύλης πράξης.
 
2) Υποδράση 2.3: Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων στους Δήμους Πέλλας & Σκύδρας, προϋπολογισμού 4.200,00€ (πλέον ΦΠΑ)
Φορέας: Κέντρο Ανάπτυξης  Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), 
Απευθείας ανάθεση  σε εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικό (υπεργολάβο) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας επικοινωνίας, την εισαγωγή στοιχείων και τη συντήρησή τους.

 
3) Υποδράση 2.4: Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής δικτύωσης με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων στον Δήμο Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 2.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Φορέας: Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, 
Απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικό (υπεργολάβο) για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και πλατφόρμας επικοινωνίας, την εισαγωγή στοιχείων και τη συντήρησή τους.
 
4) Υποδράση 2.5: Δημιουργία ψηφιακού φόρουμ, προϋπολογισμού 2.800,00€, (πλέον  ΦΠΑ)
Φορέας: Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης TRANSCOOP, 
Απευθείας ανάθεση  σε εξωτερικό συνεργάτη – πληροφορικό (υπεργολάβο) για δημιουργία, παραμετροποίηση και συντήρηση πλατφόρμας - ψηφιακού  φόρουμ. 
 
Ενσφράγιστες προσφορές έως και τις 21/02/2014, ημέρα Παρασκευή.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.
 
Πληροφορίες για την Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία των παρακάτω φορέων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:
 
Δήμος Πέλλας – Σαλονικίδου Ελευθερία, τηλ. 2382350818,
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) – Σαμουρέλης Κων/νος,  τηλ:2103259236, 
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας - Μπαϊρακτάρη Μαρία, τηλ. 2333027546,
Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης TRANSCOOP -

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δημήτριος Πρίφτης

 Συνημμένο: Prosklisi.pdf


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΣΑ
Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2013

 

Στα πλαίσια του έργου: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση της οικοτουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης  - ΣυνΕνΟ» (Κωδ. MIS375982), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ), του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013".

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2013

 

Στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» (Κωδ. MIS 380418), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (Τοπ.Σ.Α.), του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Συνημμένο: Έντυπο αίτησης

 

 

 

 

 

Ενδιαφέρεσαι να συνεργαστείς μαζί μας;

  • Είσαι δραστήριος;

  • Είσαι δυναμικός;

  • Σε ενδιαφέρει να ασχολείσαι με καινοτόμους τομείς;

  • Σε ενδιαφέρει να αλλάζεις συνεχώς αντικείμενο εργασίας;

  • Σε ενδιαφέρει να ταξιδεύεις σε ξένες χώρες;

Εάν σε όλα τα παραπάνω η απάντηση είναι ΝΑΙ, τότε ενδιαφερόμαστε και εμείς να συνεργαστούμε μαζί σου.

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα μαζί με μια συνοδευτική επιστολή και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, το δυνατόν συντομότερο!!