Η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και το συντονισμό έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την εκπόνηση μελετών και την προώθηση συνεργασιών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Ειδικότερα η εξειδίκευση της εταιρίας αφορά:

τη διαχείριση και αξιοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον συντονισμό τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων του δημοσίου τομέα.

το σχεδιασμό και την προώθηση ιδιωτικών επενδυτικών έργων.

την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.

το σχεδιασμό συστημάτων, μηχανισμών και την παραγωγή υλικού για την κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του δημόσιου και κοινωνικού τομέα.

το σχεδιασμό συστημάτων και την παραγωγή υλικού προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης.

τη σύναψη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού για εξεύρεση και μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών.

την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων για την διερεύνηση νέων αγορών και την προώθηση προϊόντων με έμφαση στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

Η ευέλικτη οργανωτική δομή της εταιρίας μας, διασφαλίζει την αποτελεσματική ενεργοποίηση των συνεργατών μας κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ανάλογα με τη φύση κάθε νέου έργου, συστήνονται εξειδικευμένες ομάδες εργασίας από έμπειρους συντονιστές, που στελεχώνονται με τις πλέον κατάλληλες επιστημονικές ειδικότητες και αξιολογούνται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.

 

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, η λεπτομερής παρακολούθηση και ο αυστηρός συντονισμός των έργων, ενώ η αξιοπιστία και αρτιότητα των υπηρεσιών μας προσδίδουν την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στα έργα μας και θέτουν τις βάσεις για νέες προκλήσεις .

 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους κάθε έργου καθιστά δυνατή την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, γεγονός που κάνει πραγματικότητα τη φιλοσοφία της TRANSCOOP, που συνοψίζεται στην «ανταπόκριση με ικανότητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και σύγχρονων εργαλείων με επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο» .                                                                    ΕΡΓΑ

"Sustainable and Technological Approach to Rethink Tourism" - S.T.A.R.T.

Erasmus+ Programme, KA2 – Cooperation Partnerships

Website: https://start.conform.it/

Kick-Off Meeting_January 2023


"Market Changer" - "MarCh" (Κωδ. MIS 5070788), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
«Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου (Developing Identity ON Yield, SOil and Site) - “DIONYSOS (Κωδ. MIS 5016090), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο DIONYSOS στην Έκθεση: TheDeliFair

https://thedelifair.gr/el/exhibitor/253


«Πολιτικές Βελτίωσης Προσβασιμότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές» (Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas) - “The Healthy Municipality” (Κωδ. MIS 5011021), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.


«Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» (κωδικός ΟΠΣ: 380418)

Εκτελείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»


  


Αποτελέσματα επιλογής ωφελούμενων

(επιλεγμένοι, επιλαχόντες και απορριπτέοι)
 

Ακολουθούν οι πίνακες αποτελεσμάτων επιλογής ωφελούμενων για τις κατηγορίες (α) άνεργοι, (β) ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, και (γ) νέοι επιστήμονες. Για κάθε κατηγορία, αναφέρονται

  • οι υποψήφιοι που επιλέγονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα (κατά σειρά κατάταξης),
  • οι επιλαχόντες υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα (κατά σειρά κατάταξης), και
  • οι υποψήφιοι που απορρίπτονται

     

- Πίνακες επιλογής ανέργων
- Πίνακες επιλογής ασφαλισμένων του ΟΓΑ
- Πίνακες επιλογής νέων επιστημόνων

 


«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση της οικοτουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης ΣυνΕνΟ» (κωδικός ΟΠΣ: 375982)

Εκτελείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Φλώρινα» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»